top of page
Lundagård 180815.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Richard Andreas Croneberg | Universitetslektor

Att förstå sig själv genom andra

"Intresset för samhällets hierarkier och underliggande strukturer, vare sig de är i form av ekonomiska förutsättningar eller sociala konventioner, har alltid intresserat mig. Inom ramen för min forskning försöker jag förstå hur dessa strukturer tar sig uttryck i såväl vår samtid som den enskildes vardag. Genom att finansrättsligt studera hur vårt skattesystem är uppbyggt kan vi inte bara lära oss om hur statens finanser både förstärker och motverkar dessa strukturer, utan även förstå hur de påverkar värderingen av vårt arbete, vad vi har på tallriken, hur vi bor och hur vi reser. Med hjälp av en komparativ ansats och ett internationellt perspektiv avser jag att spegla hur vårt eget samhälle är strukturerat i förhållande till andra samhällen. Jag tror att man genom att förstå andra, bäst kan förstå sig själv."

Utmärkelser & forskningsanslag

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.

Under år 2022 beslutade styrelsen att tilldela Richard Croneberg stiftelsens pris om 100 000 SEK för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen.

Nstartdragare.jpg

Emil Heijnes Stiftelses belöning för värdefulla insatser inom rättsvetenskaplig forskning

Forskningsområden &

-intressen

Forskningsområde 01.

Skatteflykt

Motsättningen mellan samhällets intresse av att å ena sidan  finansiera offentlig verksamhet å andra sidan upprätthålla den enskildes rätt att optimera sina ekonomiska förehavanden har länge utgjort mitt huvudsakliga forskningsområde. För närvarande arbetar jag med ett postdoktoralt projekt som inbegriper hur de nordiska EU-medlemsländerna valt att införliva de unionsrättsliga åtgärder som antagits för att etablera en lägsta skyddsnivå mot skatteflykt. Projektet är finansierat av Eugen Schaumans fond och sträcker sig över det akademiska året 2021-2022.

logo_c13e924a3650ad18.png

FIRE - Københavns universitet

"Forskningsgruppen FIRE:s forskningsfelt er skatte- og afgiftsretten. Forskningsfeltet spænder bredt over materiel og formel skatte- og afgiftsret, eksempelvis personbeskatning, erhvervsbeskatning, fondsbeskatning, dødsbobeskatning, selskabsbeskatning, international beskatning, EU-skatteret, momsret, skatte- og afgiftsproces, skattestrafferet, skatteforvaltningsret m.v."

1200px-Lunds_universitet.svg.png

Forskningsmiljön i offentlig rätt - Lunds universitet

"Den offentligrättsliga forskningen vid Juridiska fakulteten i Lund är internationellt inriktad, med jämförelser med andra länders rättssystem och undersökningar av europarättens betydelse för svenska förhållanden."

1200px-Aarhus_University_seal.svg.png

BSS - Aarhus universitet

"Aarhus BSS er Aarhus Universitets brede business school og et af universitetets fem fakulteter. Fakultetet huser seks institutter, der alle er internationalt anerkendte for deres uddannelser og forskning, samt en lang række internationalt anerkendte forskningscentre."

Associerade forskningsmiljöer
& samarbeten

Föreläsningssalar

Undervisare

Med erfarenheter som föreläsare, kursföreståndare, examinator och handledare på såväl grund- som avancerad nivå är Richard Croneberg en välmeriterad och uppskattad föreläsare. Richards undervisningsinsatser har av andra beskrivits som välstrukturerade och pedagogiska, där hans förmåga att göra det skatte-rättsliga ämnet lättillgängligt, tydligt och intressant särskilt framhållits.

öppna tidskrifter

Redaktör

Inom ramen för sin forskningsverksamhet arbetar Richard Croneberg som redaktionskommittéledamot för tidsskriften Skattenytt, där han även är särskilt utsedd redaktör för den årliga rättsfallssammanställning som ges ut av tidsskriften. 

6B0A7879.jpg

Moderator

Vid sidan av Richard Cronebergs olika utbildnings- och forskningsinsatser är Richard även en flitigt anlitad moderator, där han agerat som samtalsledare i ämnen som sträcker sig från högskolepolitik till domarens roll i samhället.

bottom of page