top of page

Publikationslista

Den forskning som Richard Croneberg bedrivit under de senaste åren knyter an till hur inkomstskatterättsliga regler är konstruerade, hur de kan kringgås och hur domare, beslutsfattare och andra intressenter försökt motverka detta kringgående i såväl en nationell som internationell kontext. Richards främsta bidrag är hans avhandling, i vilken han  komparativt undersöker skatteflyktsproblematiken i ljuset av de åtgärder som tillkommit för att motverka internationell skatte- och regleringskonkurrens, vilken går att läsa genom att klicka här.

Ett urval av publikationer

01

Monografi

Croneberg, R., Att motverka skatteflykt: en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk, Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Lund, 2021

03

Artiklar - peer reviewed

Croneberg, R., När syftet inte är målet – HFD 2021 ref. 33 i ljuset av unionsrätten, Skattenytt nr. 12 2021 s. 730-742.

02

Kapitel i bok

Croneberg, R., Något om inkomstskatterättsliga reglers konstruktion, i Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.), Festskrift till Christina Moëll, Lund, Juristförlaget i Lund, 2017

04

Artikel

Croneberg, R., Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor), Skattenytt nr. 3 2021 s. 162-172.

"Sammanfattningsvis har Croneberg skrivit en avhandling i ett högst aktuellt och praktiskt relevant ämne, och samtidigt bidragit med nya insikter gällande komparativ rätt som forskningsområde vilket kommer att vara till nytta för efterföljande forskare inom rättsvetenskapen i stort."

Juridiska fakultetsstyrelsens nominering till Konung Oscar II:s stipendium

bottom of page